Vilkår for swap-avtale

Her kan du lese mer om vilkårene som gjelder for produkter som kjøpes med leieavtale (swap-avtale).

1. BEREGNING AV LEIEN

Leietiden løper fra og med den dag utleieobjektet blir levert fra Azolvers lager eller utleieobjektene i henhold til avtale, stilles til leietakers disposisjon og til og med til og med den dagen utleieobjektene returneres til utleiers lager.

2. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING

Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren fra det forlater utleiers lager til dette er returnert. Utleieren kan anvise til annet tilbakeleveringssted dersom det ikke er til ulempe for leietaker. Leietakeren plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er vedlikeholdt tilfredsstillende. Utleier vil bli belastet leie fra og med avtalt dag, inntil avtalen er hevet. Dersom det leverte utstyret avviker fra det som er avtalt eller ved feil og mangler på utstyret, skal leietaker straks underrette utleier, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres fritt for skader. Mangler på utstyret, bortsett fra normal slitasje vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av utleieren for leietakers regning.

3. HVA LEIEBELØPET INKLUDERER.

Inkludert i leien er følgende ytelser:
  • Det som skal leies ut

Leietakeren dekker separat:
  • Transportutgifter fra leveringssted til tilbakeleveringssted
  • Nødvendig forebyggende vedlikehold
  • Forsikring, hvor det er nødvendig

4. ANSVAR , FORSIKRING OG SKADER

Ved skader skal utleieren kontaktes umiddelbart. Når skader er oppstått plikter leietaker hvis mulig å medvirke til at skade begrenses.

5. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET

Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og kan behandle utstyret korrekt. Leietakeren plikter å følge instruksjon som gjelder utstyrets bruk. Leietaker plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. For daglig bruk som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, som unormalt mye støv, fuktighet eller liknende må dette forhåndsavtales. Priser for slik bruk vil bli oppgitt ved forespørsel.

Dersom utstyret ikke fungerer, skal det tas ut av bruk. Utleier skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleier.

6. FREMLEIE

Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre.

7. BETALINGSBETINGELSER

Standard betalingsbetingelser ved leie er netto pr 10 dager. Leie faktureres kvartalsvis sammen med øvrige abonnementer fra Quick.

8. OPPSIGELSE, HEVING

Utleieforhold med avtalt utleietid og pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietaker misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og/ eller eventuelle tillegg i rett tid, eller at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleier heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. Dersom leietaker ikke betaler faktura ved forfall, har utleier rett til å hente inn utleieobjektene uten at leietaker har rett til erstatning for eventuelle tap leietaker måtte påføres. Leietaker kan bare heve avtalen dersom utleier ikke foretar reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

9. ANSVARSBEGRENSNING

Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruken av utstyret eller 3.part.

10. TVISTER

Tvist som etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker skal ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten løses etter bestemmelsene om voldgift i Tvistemålslovens kapittel 32, så lenge partene ikke eniges om annet.

11. FORCE MAJEURE

Utleier fritas for sin leveringsplikt dersom levering hindres som følge av forhold utenfor utleiers kontroll, som for eksempel ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, brann, streik eller lockout. Leietaker er ikke berettiget til å kreve noen som helst erstatning p.g.a. forsinket eller uteblitt levering forårsaket av nevnte omstendigheter. En midlertidig avbrytelse i benyttelsen av utleieobjektene, også ved force majeure, berettiger ikke leieren til avbrytelse av leien, og løser ikke leieren fra betaling av avtalt leie.


Azolver Norge AS
Robsrudskogen 15
1470 Lørenskog
Norway
TLF: +47 23 33 93 00
azolver.no


Ved support eller feil på utstyr kontakter du Azolver Norge direkte på:
support@paysolution.no / +47 23 96 21 81